Mонтаж строителни конструкции

ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС КАТО ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ


МСК АД е компания с дългогодишна история, която се стреми към постигане на високо качество на предоставяните услуги при максимално добавена стойност. Основната философия, която Компанията следва в своята политика, е да предоставя своите услуги приоритетно като главен изпълнител. Предимствата на работата като главен изпълнител и защо ние, като компания го предпочитаме, са следните:

  • Един проектен договор между Инвеститор/Клиент и Главен изпълнител – включва всички необходими дейности в целия строителен процес до издаване на разрешение за ползване
  • Делегирана отговорност в лицето на Главния изпълнител – отговорност за качество и за срок на изпълнение
  • Оптимална стойност на проектната инвестиция
  • Оптимизация на проектния процес, вкл. оптимизация на сроковете за изпълнение и междинните времеви графици
  • Защита от грешки и пропуски, свързани с различни подизпълнители в процеса.

Извън обхвата ни на работа като главен изпълнител, притежаваме пълната експертиза за управление на строителния процес и като подизпълнител във всяка една строителна дейност. Комбинирайки дългогодишен опит, знания, професионализъм и визия, ние сме специализирани в следните категории строителство:

  • Гражданско строителство
  • Индустриално и енергийно строителство
  • Инфраструктурно строителство

Като допълнение към специализацията ни, ние предпочитаме конструктивни решения, проектирани и изпълнени със стоманени конструкции, поради по-широките приложения и възможности на този тип материал в съвременното строителство. За успешната реализация на нашите предимства, ние като компания, се стремим да търсим икономически най-оправданото и ефективно решение при управление на нашите проекти. За тази цел в компанията има създадена функционална структура, която комбинира функциите и задълженията на различни по своята същност отдели с цел постигане на пълна удовлетвореност на клиентските очаквания във всички аспекти. Съществена дейност към функцията на тази структура е експертизата, свързана с оценка на технологичното и икономическо решение, както и неговото остойностяване. Като допълнение, компанията си партнира с едни от най-добрите и големи проектантски и архитектурни бюра и фирми за строителен надзор и инвеститорски контрол. Големият ни опит в изпълнението на мащабни и различни по функционалност и конструктивни решения проекти, както и погледът върху най-добрите строителни практики и решения ни дават възможност да бъдем сред пионерите в тази област, стремейки се към висока ефективност на изпълнение на предоставяните услуги.