Mонтаж строителни конструкции

ПОЛИТИКА

ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВО, БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНА СРЕДА

В условията на изостряща се конкуренция и бързо променящи се пазарни условия, вече повече от 50 години „Монтаж строителни конструкции“ АД води политика за непрекъснати подобрения в осигуряването на безопасност и здраве при работа, повишаване на качеството на услугите и продуктите и за опазване на околната среда, при изпълнение на дейностите свързани с производството на метални конструкции и строителството на сгради, съоръжения и инфраструктура.

Винаги сме имали ясни приоритети и нашият основен стремеж е предоставянето на най-добрите комплексни решения във всички фази на производствения и строителния процес.

За осъществяване на политиката ние полагаме усилия да постигнем съответствие между изискванията на клиентите и на приложимите изисквания на нормативните актове, другите заинтересовани страни и добрите производствени практики.

Ръководството на „Монтаж строителни конструкции“ АД провежда активна и целенасочена политика за изпълнение на следните цели и ангажименти:

 

Управление на Качеството:

 • Разбиране на изискванията и очакванията на нашите клиенти и удовлетворяването им;
 • Произвеждане и доставяне на продукти и услуги, съответстващи на изискванията на клиента и на приложимите изисквания на нормативните актове и стандарти;
 • Повишаване удовлетвореността на клиентите, чрез прилагане на системите за управление и подобряване на процесите за осигуряване на съответствие с изискванията им.
 • Оценяване на рисковете и използването на възможностите и предприемане необходимите мерки, за тяхното управление, за повишаване конкурентоспособността и дълготрайната устойчивост на пазара;
 • Оптимизиране на процесите в дружеството, за адекватност, целесъобразност и съответствие на приложимите изисквания, на базата на непрекъснато наблюдение, усъвършенстване и развитие;
 • Прилагане принципи за непрекъснато подобряване качеството на предлаганите от нас продукти и услуги;
 • Развиване и поддържане уменията на персонала и повишаване неговата квалификация чрез ефективни обучения;

Осигуряване на Безопасност и здраве при работа

 • Осигуряване на работна среда и условия на труд, които създават предпоставки за физическо, психическо и социално благополучие на работещите в дружеството и другите лица, които могат да бъдат повлияни;
 • Спазване на приложимите нормативни изисквания и приетите добри производствени практики за здравословните и безопасни условия на труд;
 • Прилагане на принципите на превантивност – изпреварващо идентифициране на възникващите опасности, оценяване на рисковите от тези опасности и предприемане на предварителни мерки за намаляването на рисковете и премахването на опасностите, както и поддържане на готовност за реагиране при извънредни ситуации;
 • Непрекъснато подобряване и развитие на процесите регулиращи безопасността и здравето в дружеството;
 • Консултиране и участие на работниците и/или на представители на работниците, чрез двупосочна комуникация с тях и даване на възможност за участие при вземане на решения при разработване, планиране, внедряване, оценяване на резултатността и действията за подобряване на управлението на БЗР;

Опазване на околната среда:

 • Опазване на околната среда, чрез система от действия за предотвратяване или смекчаване на неблагоприятните въздействия върху нея;
 • Управление на идентифицираните значимите аспекти на околната среда и тяхното въздействие върху нея;
 • Постигане на съответствие с приложимите нормативни изисквания, свързани с околната среда, имащи отношение към дейности, процеси и продукти на фирмата и техните аспекти;
 • Непрекъснато подобряване опазването на околната среда, чрез минимизиране на рисковете и използване на възможностите за подобряване, както и предприемане на подходящи превантивни и ефикасни коригиращи мерки;

Ръководството на дружеството оценява, че постигането на настоящата политиката е възможно чрез въвеждане на подходящи управленски модели, документирани в политики, процедури и инструкции, за постигане на ефективна Интегрирана система за управление, следвайки изпитаните и утвърдени принципи заложени в международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 и ISO 14001:2015.

В тази връзка ръководството ще изисква от всички ръководители, служители и работници от всички звена на фирмата да проявяват висок професионализъм, технологична дисциплина и отговорност, да познават системата за управление, да спазват стриктно изискванията, регламентирани в документите на системата и активно да съдействат за нейното развитие.

В качеството си на Изпълнителен директор на „Монтаж строителни конструкции“ АД, декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика, спазване на нормативните изисквания на Република България и осигуряване на необходимите ресурси за ефективното функциониране и подобрение на Интегрираната система за управление.

ИНЖ. ЕВГЕНИ БОРИСОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „МОНТАЖ СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ“ АД