Mонтаж строителни конструкции

Официалната политика на МСК АД по качество е насочена към изпълнение на своя предмет на дейност с цел постигане на най-добрите вътрешни и външни стандарти при изпълнение на извършените СМР, както и с цел удовлетвореност и спазване на клиентските изисквания.

 
Ръководството на Дружеството разбира и оценява, че постигането на целите, заложени в своята политика по качество е възможно чрез спазването на ефикасна система за управление, базирана на изпитаните и утвърдени принципи и изисквания за качество, заложени в утвърдените международни стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007. Това налага:
  • Технологично осигуряване на всички групи в Дружеството – чрез използването на съвременна и добре поддържана техника се постига повишаване на производителността и качеството, понижаване на енергопотреблението (съответно намаляване на негативните влияния върху околната среда) и подобряване на нивото на безопасност на служителите.
  • Засилване на персоналната отговорност и мотивацията за изпълнение на задълженията от всички служители.
  • Деклариране на намеренията, отнасящи се до законите, международните и национални норми и стандарти, добрата строителна практика, безопасността на хората и опазване на околната среда.
  • Ангажираност за изпълнение на изискванията и непрекъснатото подобряване на ефективността на Интегрираната система за управление (ИСУ).
  • Постоянно контролиране и преразглеждане с цел постигане на непрекъсната актуалност и адекватност.
  • Спазване на действащото, приложимо за организацията, законодателство, както в пряката производствена дейност, така и по отношение на здравословните и безопасни условия на труд.
 
За постигане на декларираните цели, заложени в политиката по качество, Ръководството на Дружеството определя и удовлетворява потребностите и очакванията на всички заинтересовани страни – възложители, собственици, служители и обществото.
 
МСК АД се стреми да постига високо качество на предлаганите услуги с ангажимент за спазване и постоянно усъвършенстване на своята политика по качество и целите, заложени в нея.