Mонтаж строителни конструкции

Политиката на ръководството на МСК АД по околна среда, безопасност и здраве, е да изпълнява предмета си на дейност, така че всички процеси да отговарят на международните норми и национални инструкции, стандарти и указания, както на изискванията на Възложителя (клиента) и на пазара.

 
Политиката по безопасност и здраве при работа е насочена към осигуряване на високо ниво на безопасност и здраве, намаляване на риска от заболявания, злополуки и инциденти при изпълнение на трудовите дейности, посредством активни и превантивни подходи на управление.
 
Политиката по околна среда е базирана на отговорното отношение на ръководството на Компанията към опазването на околната среда чрез редуциране на негативните въздействия върху нея.
 
Ръководството оценява, че постигането на тези политики е възможно чрез ефикасна система за управление на качеството, базирана на изпитаните и утвърдени принципи и изисквания за качество, околна среда, безопасност и здраве, заложени в утвърдените международни стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2ОО4 и OHSAS 18001:2007.
 
За реализиране на политиките по-горе, ръководството работи за постигане на следните основни цели:
  • Непрекъснато разширяване и подобряване на предлаганите услуги, изграждане на обекти с гарантирано качество в съответствие с изискванията на клиентите и с нормативните документи.
  • Осигуряване на необходимите ресурси за повишаване качеството на предлаганите услуги.
  • Постигане на високо качество на взаимоотношенията с клиентите, непрекъснато изучаване на техните изисквания и очаквания и поддържане на ефективно партньорство в процеса на работа.
  • Осигуряване на високо качество на обучение, квалификация, осъзнатост и мотивация на всеки служител на дружеството, с цел усъвършенстване на нашия екип като един от най-ценните активи на компанията.
  • Постигане на висока дисциплина и персонална отговорност за качеството на работа от всеки служител на дружеството.
 
Политиката на управление на ръководството на МСК АД е насочена към непрекъснато осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на строителнo – монтажните работи, действия за опазване на околната среда и стриктно спазване на изискванията на клиентите и действащата нормативната уредба.